Wednesday, July 4, 2012

Dijetaret e Selefit (6)
Ne kemi dijetaret edukatore
si dielli qe ndriçon 
dhe ngroh me rrezet e tij,
ata jane dijetaret e mèdhenje
selefi.


Merrni shembull të 
Parët tanë të Mirë, 
ndiqni menhexhin e Dijetarëve Selefi, 
të tillë si Shejkhu ynë Ibn Baz, 
Shejkhu ynë el-‘Uthejmin, 
Shejkhu ynë el-Emin, 
Shejkhu ynë el-Albani, 
Allahu pastë mëshirë për ta. 


Dhe Shejkhu ynë Hammad (el-Ensari), 
Shejkhu ynë ‘Umer bin Muhamed Falata, 
Shejkhu ynë Muhamed Aman 
dhe të tjerët që kanë shkuar tek Zoti i tyre, 
Allahu pastë mëshirë për ta. 


Dhe po ashtu Ulematë tanë që janë sot, 
të tillë si Shejkhu ynë, 
Muftiu i nderuar ‘Abdul-‘Azijz bin ‘Abdullah Ali Shejkh, 
Shejkhu ynë i nderuar Salih el-Feuzan, 
Shejkhu ynë i nderuar Salih el-Luhejdan, 
Shejkhu ynë i nderuar ‘Abdullah el-Gudejan, 
Shejkh Salih Ali Shejkh, 
Shejkhu ynë i nderuar ‘Abdul-Muhsin el-‘Abbad el-Bedr, 
Shejkhu ynë i nderuar ‘Ali bin Nasir el-Fakijhi, 
Shejkhu ynë i nderuar Rabij’ Ibn Hadi el-Medkhalij, 
Shejkhu ynë i nderuar Zejd Ibn Hadi el-Medkhalij, 
Shejkhu ynë i nderuar en-Nexhmi – 
Allahu e mëshiroftë – dhe shume të tjerë. 


Lusim Allahun e Lartëmadhëruar 
që të kemi dobi prej dijes qe " Dijetaret e Selefit" 
mbartin dhe të na forcoje në rrugën e Sunnetit deri në vdekje, 
AI është Dëgjuesi i lutjeve dhe Pranues i tyre.No comments:

Post a Comment